8/17/08

in transit

g talk creates great literature (this entry can only be for marathi friends...sorry)

Junuka: tu ithe yenar!
noopur: hoooooooo
:)
Junuka: khup saman ahe?
noopur: nahi tas
kapade
Junuka: ok
noopur: philips cha taperecorder
ek istree
kahi pustake
kahi cds
Junuka: cdya ani casets
noopur: ani itar satar fatar wastu
Junuka: hm
noopur: antharun pangharun ithe ch sodnar
bhandikundi hi
Junuka: ho arthat
dabe batlya hi
ani fridge hi
noopur: haan
badalya
khurchya
table
Junuka: bhinti ani chhat
noopur: khidakya
ani darawaje
kapade walat ghalayachya dorya
chimate
hangers
cooler
Junuka: kathade ani aakash
noopur: :P
balcony tun disarana chandra..

Junuka: ani uun
ani to paus
noopur: musaldhar pawasanantar gharat shiranar.. pawasach paani..
chikhal an waraa..
Junuka: dole galnare ekte kshan
ani kahi utsahi ratri
udas sakali
noopur: udaas sandhyakali
Junuka: ghaichya pahati
noopur: rengalelya dupari..
Junuka: takka jagya madhyaratri
noopur: ghar manasanni bharalela asatanach eketpan..
Junuka: kadhi ekta astana vatlela fullness ani anand
hruday bharnarya kshani
tap tap paani
:)